Posted by: piman007 | 01-11-2007

ผลงาน

 • เกียรติบัตร ผู้มีความตั้งใจเรียน 28 มีนาคม 2534 เซอร์วรรณี หมั้นทรัพย์ ครูใหญ่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรโครงการผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) 17 กันยายน 2536 นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอนามัย
 • เกียรติบัตร นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 9 มีนาคม 2537 ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
 • เกียรติบัตร นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 2 มิถุนายน 2537 ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
 • วุฒิบัตร การฝึกอบรมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 สาขาคอมพิวเตอร์ 22 เมษายน 2537 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ประกาศนียบัตร อบรมหลักสูตร โครงการนักเรียนแกนนำรณรงค์โรคเอดส์ในโรงเรียน 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2538 นายพูลศักดิ์ โชติพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
 • ประกาศนียบัตร สอบได้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 31 มีนาคม 2538 นายพูลศักดิ์ โชติพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา
 • ค่ายผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ (สุริยุปราคา-โคราช) 14 สิงหาคม 2538 ดร.เพียรพรรค ทัศคร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร เป็นผู้มีความรู้เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น 4 ธันวาคม 2538 อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
 • เกียรติบัตร ปฏิบัติหน้าที่ สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ (สปพ.ยบ. โยธิน 701) 7 มีนาคม 2539 นายสมพงษ์ รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • ประกาศเกียรติคุณ บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นงานค่ายพุทธธรรม ปีการศึกษา 2540 12 มิถุนายน 2540 นายสมพงษ์ รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • คำสั่งโรงเรียนโยธินบูรณะเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2540 11 มิถุนายน 2540 นายสมพงษ์ รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • ผู้สมัครสอบการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก วิชาคอมพิวเตอร์
 • เกียรติบัตร ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 1 กันยายน 2540 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ประธานกรรมการที่ปรึกษากลุ่มเพื่อนเยาวชน และ DR. VICTOR ORDONEZ ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประจำภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิก
 • เกียรติบัตรเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีผลงานกิจกรรมดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2540 9 มกราคม 2541 นายวิรัช พละเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • ประกาศเกียรติคุณ"ลูกโยธินฯ มีความรู้ คู่คุณธรรม" 9 มกราคม 2541 นายวิรัช พละเดช ประธานศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2540 2 มีนาคม 2541 พล.ท.พนม จีนะวิจารณะ เจ้ากรมการรักษาดินแดน
 • ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 31 มีนาคม 2541 นายวิรัช พละเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • เว็ปไซต์ Piman Tech (http://ing.hypermart.net) 10 สิงหาคม 2541 – 2 กุมภาพันธ์ 2543
 • ทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ปี 2542 (โครงการสารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย) 17 มีนาคม 2542 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • เกียรติบัตรโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 (โครงการสารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย) 17 กรกฎาคม 2542 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • หนังสือเรื่องตอบรับนักศึกษาฝึกงาน 28 กันยายน 2542 ดร.กว้าน สีตะธนี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา สมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา S&T 2020 (กลุ่มสื่อสาร) 25 – 26 ตุลาคม 2542 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยมี สมเด็จพระเทพฯ เป็นประธานในพิธี
 • ประกาศเรื่อง "ขอชมเชยในความขยันหมั่นเพียร ของนักศึกษาวิชาทหาร" 21 พฤศจิกายน 2542 พ.ท.ประกิจ แคดี รองหัวหน้าแผนกการฝึกที่ 1 กองการฝึก ศูนย์การฝึกกำลังสำรอง กรมการรักษาดินแดน
 • เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันขึ้นปีใหม่ (รอบ 10 คนสุดท้าย) 30 ธันวาคม 2542 นายบุญสืบ มี้เจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
  และ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ และโรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตร
 • เกียรติบัตรชนะการแข่งขันตอบปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง 7 – 16 มกราคม 2543 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เกียรติบัตรชนะการแข่งขันการเขียน WebPage ด้วยโปรแกรมประยุกต์ ระดับอุดมศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง 7 – 16 มกราคม 2543 นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เว็ปไซต์ Piman Tech : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี http://www.ptech.in.th 10 กุมภาพันธ์ 2543 – 10 มิถุนายน 2543
 • ทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ปี 2543 (โครงการโลก) 25 กุมภาพันธ์ 2543 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • เกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2542 นายบุญสืบ มี้เจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ และ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ และโครงเรียนในเครือตั้งตรงจิตร
 • ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2542 นายบุญสืบ มี้เจริญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
  และ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ และโครงเรียนในเครือตั้งตรงจิตร
 • หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2542 1 มีนาคม 2543 พล.ท.หาญ เพไทย เจ้ากรมการรักษาดินแดน
 • พิธีประดับเครื่องหมายยศ "ร้อยตรี" ประจำปี 2543 18-19 พฤษภาคม 2543 ผู้บัญชาการทหารบก
 • เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยี ETCI กับเศรษฐกิจใหม่ 22 มิถุนายน 2543 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • เกียรติบัตรโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (โครงการโลก) 25 มิถุนายน 2543 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • เกียรติบัตรโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 (NFE2020) 23 มิถุนายน 2544 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • เกียรติบัตรโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 (NIM:New Instant Messaging) 1 กุมภาพันธ์ 2545 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีต่อยังไม่ update


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: